Curhatan 9:56 pm

ketika yang kau harapkan tak terwujud

Curhatan 11:08 am