Curhatan

9:56 pm
Curhatan

ketika yang kau harapkan tak terwujud

11:08 am